BİLDİRİ BAŞLIĞI 12 PUNTO VE TIMES NEW ROMAN YAZI TİPİNDE OLMALIDIR

 

Ad SOYAD

Unvan, Kurum, E-mail

Ad SOYAD

Unvan, Kurum, E-mail

 

 

ÖZET

Özet; çalışmanın amacı, yöntemi, bulgular ve sonuç ve önerileri içerecek şekilde en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları her taraftan 2.5 cm olmalıdır. Özette paragraf yapılmamalı ve (varsa) kullanılan ölçek dışında kaynakça belirtilmemelidir. Anahtar kelimeler 3-5 kelime arası olmalıdır. Anahtar kelimelerde ilk harf büyük, özel isimler dışında diğer harfler küçük olmalıdır. Bildiriler özet şablonuna eklenirken şablonun biçimsel özelliklerinde değişiklik yapılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime1, anahtar kelime2, anahtar kelime3

 

ABSTRACT

Özet çalışmanın amacı, yöntemi, bulgular ve sonuç ve önerileri içerecek şekilde en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları her taraftan 2.5 cm olmalıdır. Özette paragraf yapılmamalı ve (varsa) kullanılan ölçek dışında kaynakça belirtilmemelidir. Anahtar kelimeler 3-5 kelime arası olmalıdır. Anahtar kelimelerde ilk harf büyük, özel isimler dışında diğer harfler küçük olmalıdır. Bildiriler özet şablonuna eklenirken şablonun biçimsel özelliklerinde değişiklik yapılmamalıdır. (İngilizce olarak yazılmalıdır.)

Keywords: Keyword1, keyword2, keyword3.

 

Tam metin çalışmalar; Giriş, Literatür Taraması/Hipotezler, Metodoloji, Analiz&Bulgular, Sonuç&Tartışma ve Kaynakça bölümlerini içermelidir. Gerektiğinde başlıklar çalışmanın şekline göre isimlendirilebilir ve alt başlıklar kullanılabilir. Sadece teorik veya literatür taraması şeklinde çalışmalar için başlıklar uyarlanabilir. Örneğin çalışmada herhangi bir analiz yer almıyor ise “Analiz&Bulgular” başlığı olmayabilir.

Tam metin Türkçe, İngilizce özetler ve kaynakça hariç en fazla 5000 kelime ve 20 sayfadan oluşmalıdır.

 

I. GİRİŞ

     1.Genel olarak çalışmanın amacı, önemi, araştırma soruları ve literatürdeki yeri vb. ile ilgili kısa ve öz bilgiler içermelidir.

 

II. LİTERATÜR TARAMASI / HİPOTEZLER

 1. Bu bölümde literatür taraması da dahil olmak üzere işlenen konu hakkında yeterli bilgi vermelidir.
 2. Konunun işlenişine göre nümerik olarak sınıflandırılabilir.

 

Metin İçinde Atıfta Bulunma

Kaynakçada belirtilen çalışmalara bağlı olunmalı ve atıfta bulunulacak çalışma için “yazar, tarih, sayfa no” sistemi kullanılmalıdır. Alınan çalışmanın ilgili sayfa numaralarının belirtilmesine çalışılmalıdır.

 1. Yazarın soyadı, virgül, tarih ve sayfa no (Yürür, 2009:17).
 2. Sayfa numarası olmadığı durumlarda (Yürür, 2017).
 3. İki yazar olması durumunda (Çiçek ve Özcan, 2013:25).
 4. İkiden fazla yazar olduğu durumlarda (Polat ve diğ., 2018: 25).
 5. İki çalışmadan alıntı yapılırsa (Daştan ve Gürler, 2016:34; Apaydın ve Geçti, 2011:68).
 6. Aynı yazarın iki veya daha fazla çalışmasından alıntı yapılırsa (Özcan 2001:23, 2008:90).
 7. Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla çalışması olduğu durumlarda a,b, ek olarak yılın sonuna yazılmalıdır. (Sayılgan, 2002a:37).
 8. Bir yazarın adının metin içerisinde geçmesi halinde atıfta tekrar isim belirtmeye gerek yoktur. Örneğin: “Çelik (1999:67) diyor ki...”
 9. Kurumlar adına yapılan çalışmalarda imkân varsa kısaltma veya kısa başlıklar kullanılmalıdır (SPK Aylık Bülteni, Ocak 2007: 45).
 10. İnternet kaynakları www.borsaistanbul.com  şeklinde olmalıdır.
 11. İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan kurumun adı ve tarih kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir. Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003)

 

III. METODOLOJİ

 1. Çalışmanın metodolojisi yeterli detayları içerecek şekilde net bir şekilde ortaya konulmalı ve açıklanmalıdır.

 

IV. ANALİZ VE BULGULAR

 1. Çalışmanın analizi ve bulguları açık bir şekilde açıklanmalı ve gösterilmelidir.
 2. Şekiller ve tablolar için;
 • Her tablo ve şekil bir numaraya ve içeriği tam olarak belirten bir başlığa sahip olmalı ve tüm kenarlıkları çerçeve ile sabitlenmelidir. (Özet olarak gönderilen çalışmalarda tablo kullanılmamalıdır.)
 • Tablo adı tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Tablo numaralandırılması Tablo 1. şeklinde olmalıdır.
 • Grafik adı grafiğin altında olmalıdır. Grafik adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Grafik numaralandırılması Grafik 1. Şeklinde olmalıdır.
 • Şeklin adı şeklin altında olmalı ve Şekil 1. Şekil adı şeklinde yazılmalıdır.  Şekil adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır.
 • Tablo, şekil ve grafiklerin kaynağının olması durumunda kaynakların tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılması gerekmektedir.

 

V. TARTIŞMA VE SONUÇ

 1. Araştırmadan çıkarılan bulgular ve yorumları içermelidir.
 2. Araştırmada elde edilen bulgular daha önceki araştırmalarla karşılaştırılarak benzerlikler, farklılıklar ortaya konulur.
 3. Elde edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanır. Beklenilen sonuç olup olmadığı irdelenir.
 4. Farklılıklar varsa nedenleri belirtilir, genelde en çok kaynak kullanılan bölümdür.
 5. Bu bulgular ve yorumlar ilgili istisnalar veya kısıtlar, varılan sonuçlar ve öneriler aktarılmalıdır.
 6. Eğer çalışma ampirik bir çalışma değilse, yazar(lar) çalışmanın hipotezleri doğrultusunda beklenen sonuçlara kısa bir genel bakış sağlamalıdır.

 

VI. KAYNAKÇA

 1. Kaynakçaya numara verilmemelidir.
 2. Çalışmada sadece atıfta bulunulan çalışmaları içeren bir kaynak listesi bulunmalıdır.
 3. Kaynaklar ilk yazarın soyadı veya kurumun adına göre alfabetik biçimde (A-Z) sıraya konulmalıdır.
 4. Yazarların tam adı yerine ismin baş harfleri kullanılmalıdır.
 5. Yazarın adının hemen arkasından yayının tarihi yer almalıdır.
 6. Dergi başlıkları kısaltılmış olmamalıdır.
 7. Aynı yazarların aynı yıl içerisindeki çalışmaları yılın arkasından harf verilecek şekilde belirtilmelidir.
 8. Kaynakçada hiçbir yerde koyu renk kullanılmamalıdır.
 9. İnternet kaynakları; Yazar Adı / Kurum Adı / Site Adı, “Web Sayfa Başlığı”, varsa yayın tarihi, erişim: Gün Ay Yıl, Web adresi.

 

Örnek kaynak gösterimleri:

Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Journal of brand management, 9(4), 249-261.

 

Rust, R. T., Ambler, T., Carpenter, G. S., Kumar, V., & Srivastava, R. K. (2004). Measuring marketing productivity: Current knowledge and future directions. Journal of marketing, 68(4), 76-89.

 

Wedel, M., Rust, R. T., & Chung, T. S. (2009, October). Up close and personalized: a marketing view of recommendation systems. In Proceedings of the third ACM conference on Recommender systems (pp. 3-4). ACM.

 

Taylor, F. W. (1914). The principles of scientific management. Harper.

 

AKSU Yeşim Sarıyer, “İş Yerinde Başarıyı Etkileyen 10 Faktör”, 8 Kasım 2002, http://www.kariyer.net/kariyer-rehberi/is-yerinde-basariyi-etkileyen-10-faktor/  erişim:01.12.2019.

 

OECD, En uzun çalışma saatleri Türkiye'de, https://t24.com.tr/haber/oecd-en-uzun-calisma-saatleri-turkiyede,725143 , erişim:10.08.2019.